കവിതാസമാഹാരം

എന്‍.വി.യുടെ കവിതകള്‍ 1986

കവിതകള്‍ (കയ്യെഴുത്ത്)

അതും ഇതും

ഈഡിപ്പസ്

ക്ലാർക്കിന്റെ വീട്ടിൽ കവർച്ച

കോഴിക്കോട്

ഗണപതിപ്പത്ത്

ത്രിപഥഗ

ഭട്ടപാദ പ്രശസ്തി

ഭാരതമാതാ

വെള്ളപ്പൊക്കം

ശ്രീമദാഗമാനന്ദ പ്രണാമഃ

ഡ്രൈവര്‍ - ഒരു റേഡിയോ നാടകം

കവിതകള്‍
ഇംഗ്ലീഷ് പരിഭാഷ (ടി.കെ. ജയന്തന്‍)

Elephant's curl (ആനവാൽ)

Has anything left? (ബാക്കി വല്ലതുമുണ്ടോ?)

Krishna is slain (കൃഷ്ണവധം)

Mohandas Gandhi and Nathuram Godse
(മോഹന്‍ദാസ് ഗാന്ധിയും നാഥൂറാം ഗോഡ്‌സേയും)

ലേഖനസമാഹാരം

വെല്ലുവിളികള്‍ പ്രതികരണങ്ങള്‍ 1983

പ്രശ്നങ്ങള്‍ പഠനങ്ങള്‍ 1985

സമസ്യകള്‍ സമാധാനങ്ങള്‍ 1985

അന്വേഷണങ്ങള്‍ കണ്ടത്തലുകള്‍ 1986

മനനങ്ങള്‍ നിഗമനങ്ങള്‍ 1987

വിചിന്തനങ്ങള്‍ വിശദീകരണങ്ങള്‍ 1988

വീക്ഷണങ്ങള്‍ വിമര്‍ശനങ്ങള്‍ 1989

ഓളങ്ങള്‍ ആഴങ്ങള്‍ 1990

A history of Malayalam Metre (തീസിസ്) 1977

ചാട്ടവാര്‍ 1945

ഏഴു ജര്‍മ്മന്‍ കഥകള്‍ 1949

അമേരിക്കയിലൂടെ 1961

ചിത്രാംഗദ ആട്ടക്കഥ 1962

സമാകലനം 1976

ഉണരുന്ന ഉത്തരേന്ത്യ 1976

വള്ളത്തോളിന്റെ കാവ്യശില്പം 1977

ജാലവിദ്യ 1978

അക്ഷരം പഠിക്കുവിന്‍ 1978

ലേഖന കല 1979

പരിപ്രേഷ്യം 1980

കലോത്സവം 1980

അകം കവിതകള്‍ 1981

മേല്‍പ്പുത്തൂരിന്റെ വ്യാകരണ പ്രതിഭ 1986

എന്‍.വിയുടെ നാടകങ്ങള്‍ 1986

മഹാകവി ജിയുടെ 131 കത്തുകള്‍ 1987

ഡി.ലിറ്റ് പ്രസംഗം 1987

വിവേകാനന്ദ സ്വാമികളുടെ വിദ്യാഭ്യാസാദര്‍ശങ്ങള്‍ 1988

ഭാരതീയ ദര്‍ശനവും ആധുനിക സംസ്കാരവും 1989

എന്‍.വി.യുടെ ഗവേഷണ പ്രബന്ധങ്ങള്‍ 1989

ഭൂമിയുടെ രസതന്ത്രം 1989

പുതിയ ചിന്ത സോവിയറ്റ് യൂണിയനില്‍ 1989

വളരുന്ന സാഹിത്യം, മാതൃഭൂമി ആഴ്ചപ്പതിപ്പ്

എന്‍.വി.യെ കുറിച്ച് / പഠനങ്ങള്‍

എന്‍.വി.യും മലയാളസാഹിത്യവും 1976

എന്‍വിക്കവിതയുടെ അന്തര്‍മണ്ഡലം 1995

എന്‍.വി.യും വിജ്ഞാന സാഹിത്യവും 1991

എന്‍.വി.യും പ്രകൃതിയും 2015

എന്‍. വി. യുടെ സാഹിത്യ വിമര്‍ശനം 1986

എന്‍.വി.യുടെ കാവ്യലോകം 2005

ഞങ്ങളുടെ കുട്ടേട്ടന്‍ 2000

എന്‍.വി. കൃഷ്ണവാരിയര്‍ 2011

എന്‍.വി. കൃഷ്ണവാരിയര്‍ 2005

N.V. Krishna Warrier 2000

വാര്‍ത്തകള്‍, ആശംശകള്‍

എന്‍.വി. ഷഷ്ടിപൂര്‍ത്തി വാര്‍ത്തകള്‍

എന്‍.വി. സപ്തതി വാര്‍ത്തകള്‍

ഷഷ്ടിപൂര്‍ത്തി- സപ്തതി ആശംശകള്‍

എന്‍.വി. ചരമം: വാര്‍ത്തകള്‍, അനുസ്മരണങ്ങള്‍

കുറിപ്പുകള്‍ (Reading Notes), കയ്യെഴുത്ത്

എന്‍ ‍.വി. രാമവാര്യർക്കെഴുതിയ കത്തുകൾ

നോട്ടുപുസ്തകം - 1

നോട്ടുപുസ്തകം - 2

നോട്ടുപുസ്തകം - 3

നോട്ടുപുസ്തകം - 4

നോട്ടുപുസ്തകം - 5

നോട്ടുപുസ്തകം - 6

നോട്ടുപുസ്തകം - 7

നോട്ടുപുസ്തകം - 8

നോട്ടുപുസ്തകം - 9

നോട്ടുപുസ്തകം - 10

നോട്ടുപുസ്തകം - 11

നോട്ടുപുസ്തകം - 12

നോട്ടുപുസ്തകം - 13

നോട്ടുപുസ്തകം - 14

നോട്ടുപുസ്തകം - 15

നോട്ടുപുസ്തകം - 16

നോട്ടുപുസ്തകം - 17

നോട്ടുപുസ്തകം - 18

നോട്ടുപുസ്തകം - 19

നോട്ടുപുസ്തകം - 20

നോട്ടുപുസ്തകം - 21

നോട്ടുപുസ്തകം - 22